Анотація. Екологічна токсикологія – це нова галузь науки про довкілля, яка виникла на етапі усвідомлення людиною необхідності формування знань про зміни стану місця її існування під впливом величезної кількості чужорідних речовин. Вона відноситься до природознавчих галузей медико-біологічних знань, є відгалуженням профілактичної токсикології і займається вивченням пристосування живого до шкідливого впливу мінливого навколишнього середовища. Вона вивчає і обґрунтовує теоретично та експериментально діяльність людства і спрямовує її на створення такого екологічного оточення, яке в найбільшій мірі відповідає його спадкоємницьким та надбаним біологічним та соціальним потребам, біологічним можливостям адекватного реагування.

Предмет вивчення: властивості токсикантів, їхній вплив на світ живої природи та характер патологічних змін у довкіллі.

Мета курсу: надання студентам знань та вмінь щодо основних закономірностей розповсюдження полютантів в навколишньому середовищі, механізмів їхньої дії на організм людини, рослин і тварин, розвитку біологічних ефектів, а також розуміння способів попередження токсичного і екотоксикологічного впливів.

 

Ключові слова: екотоксичність, екотоксикологічні ризики, ксенобіотики,  полютанти, токсикокінетика, елімінація, мутагенез, тератогенез, канцерогенез.