Безпека життєдіяльності (молодший спеціаліст)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна, цикл технологічної освіти

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТЭ: 72 год. /2 кредита ЕСТв із них:

Лекції: 20 год

Практичних  занять: 12 год.

Самостійної роботи: 14 год.

Форма підсумкового контролю: диференційований залік