Мета дисципліни. Розглянути сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взяємозв'язок з іншими дисциплінами;  формування у студентів фахового розуміння геопросторових особливостей формування і просування на національний ринок місцевого туристичного продукту, а також сутнісних рис туристичної спеціалізації теренів України на ринку рекреаційних послуг; розкрити особливості розвитку  туристичного краєзнавства на етапах його формування.

 Основні завдання курсу:

- надати студентам теоретичну базу  знань з туристичного краєзнавства

  своєї області, України;

- забезпечити оволодіння студентами основних методик географо-краєзнавчих

   досліджень;

- постійно додержуватися науково-пошукового  стилю діяльності.