Навчальна дисципліна «Практичний курс англійської мови» є однією із вибіркових дисциплін для спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова і література (польська))яка викладається в III-VIII семестрах в обсязі 27 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
2 курс – 39% до 61%; 3 курс – 39% до 61%; 4 курс – 32% до 68%.

Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» є досягнення студентами практичного володіння англійською мовою (формування загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної), що дозволяє використовувати її в професійно спрямованій комунікації, а також у науковій роботі.

Завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс англійської мови» є:
- удосконалення, розширення та поглиблення необхідних комунікативних знань і навичок володіння англійською мовою у спілкуванні за професійною тематикою;
- навчання основ спілкування в усній і письмовій формах у типових ситуаціях;
- навчання мовленнєвої діяльності на оригінальних текстах англійською мовою професійної спрямованості, на основі яких удосконалюються основні мовленнєві навички і вміння щодо читання, усного мовлення, аудіювання, перекладу і письма;
- сформувати у студентів сучасні уявлення про реалії здійснення професійної комунікації в англомовних країнах.